Posebni Uslovi

 1. OSNOVNE ODREDBE

UNO EXPRESS KURIR organizuje ekspresnu dostavu pošiljaka koja obuhvata sledeće radnje: prijem, preradu, prevoz i uručenje pošiljaka, povrat neisporučenih pošiljaka i naplatu otkupnih pošiljaka, sve u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS“ br. 18/05, 30/10 i 62/14) i ostalim zakonima koji regulišu ovu oblast, Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik RS“ br. 24/10, 58/10, 02/11, 13/11, 65/11 i 93/13) i ovim Posebnim uslovima.

 1. OSNOVNI POJMOVI

Pod pošiljkom se podrazumeva pravilno upakovana i adresovana celina na kojoj mora biti označeno, čitko i jasno, naziv odnosno ime i prezime pošiljaoca, puna adresa ili adresni kod primaoca ili oznaka na osnovu koje se neosporno može utvrditi primalac, unapred definisane odnosno dogovorene težine sa pošiljaocem pošiljke.

Korisnik poštanskih usluga je pošiljalac ili primalac poštanske pošiljke.

Pošiljalac je pravno ili fizičko lice koje zahteva izvršenje poštanske usluge i koje je nosilac prava i obaveza iz ugovora po pristupu do uručenja poštanskih pošiljaka.
Primalac je pravno ili fizičko lice kome je upućena poštanska pošiljka, radi uručenja.

Mesto prijema je mesto koje odredi pošiljalac za preuzimanje poštanske pošiljke od strane poštanskog operatora.

Mesto uručenja je adresa primaoca označena na pošiljci i obrascu koji prati pošiljku, na kojoj je poštanski operator dužan da uruči pošiljku.

Potvrda o prijemu pošiljke odnosno Adresnica je obrazac koji prati pošiljku i koji sadrži sve neophodne informacije o pošiljci (broj pošiljke, adresu pošiljaoca i primaoca, naziv poštanskog operatora, datum prijema, iznos naplaćene poštarine, oznaku usluge, masu pošiljke, eventualno označenu vrednost pošiljke, opis sadržine, mesto za potpis pošiljaoca i primaoca).

Ekspres pošiljka je poštanska pošiljka sa registrovanim brojem prijema za koju se izdaje potvrda o prijemu.

Call centar je informacioni pozivni centar koji korisnicima usluga omogućava da na brz i jednostavan način dođu do svih bitnih informacija u pogledu poštanskih usluga. Putem call centra mogu se dobiti i informacije o statusu određenih pošiljaka.

 1. VRSTE USLUGA I ROKOVI URUČENJA

UNO EXPRESS KURIR pruža usluge ekspresne dostave pošiljaka na teritoriji Republike Srbije.

Sedište i preradni centar nalaze se u Jagodini.

Ekspresna usluga dostave pošiljaka UNO EXPRESS KURIR– a podrazumeva dostavu „od vrata do vrata“. Prijem pošiljaka vrši se od 08:00 do 16:00 časova radnim danima i subotom od 08:00 do 11:00 časova. Pošiljke primljene subotom koje se isporučuju po principu „danas za danas“ biće isporučene do 14:00 časova, dok će pošiljke koje se isporučuju po principu „danas za sutra“ biti isporučene primaocu u ponedeljak ili narednog radnog dana. Sve pošiljke primljene radnim danima do 12:00 časova biće isporučene istog dana do 16:00 časova ako je u pitanju usluga „danas za danas“ ili narednog radnog dana do 12:00 časova ukoliko se radi o usluzi „danas za sutra“.

Isporuke se vrše radnim danima od 08:00 do 19:00 časova i subotom od 08:00 do 14:00 časova. Radno vreme call centra je radnim danima od 08:00 do 16:00 časova i subotom od 08:00 do 12:00 časova.

 1. VRSTE POŠILJKI

Sve ekspres pošiljke imaju svoj registarski broj i za svaku se izdaje potvrda o prijemu pošiljke.

OBIČNE EKSPRES POŠILJKE su pošiljke za koje nije iskazana vrednost.

VREDNOSNE EKSPRES POŠILJKE su osigurane do visine vrednosti označene od strane pošiljaoca.

OTKUPNE EKSPRES POŠILJKE (POŠILJKE SA POUZEĆEM)  uručuju se primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca pošiljke. Otkupni iznos uplaćuje se na račun pošiljaoca pošiljke. Osigurane su do visine označene otkupne vrednosti od strane pošiljaoca pošiljke.

EKSPRES POŠILJKE SA ZAHTEVOM ZA VRAĆANJE POTPISANE OTPREMNICE – primalac potpisuje otpremnicu i ona se potpisana i overena vraća pošiljaocu narednog radnog dana.

EKSPRES POŠILJKE SA ZAHTEVOM ZA VRAĆANJE POVRATNICE – potpisana i overena povratnica od strane primaoca, kao dokaz o isporuci, vraća se na adresu pošiljaoca narednog radnog dana.

EKSPRES POŠILJKE SA LIČNIM URUČENJEM isporučuju se primaocu pošiljke lično. Prilikom isporuke obavezna je identifikacija primaoca (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.)

EKSPRES POŠILJKE SA PLAĆENIM ODGOVOROM – kurir preuzima povratnu pošiljku koja nosi oznaku „ plaćeni odgovor“ i koju vraća na adresu pošiljaoca narednog dana.

 1. OBAVEZE POŠILJAOCA (ADRESOVANJE I PAKOVANJE POŠILJAKA)

Za pravilno adresovanje pošiljke odgovoran je pošiljalac. Na svakoj pošiljci mora biti čitko označen naziv, ime i prezime primaoca, mesto, puna adresa i telefon primaoca. Osim adrese pošiljalac je dužan da čitko naznači vrstu, sadržaj, težinu i vrednost pošiljke (ukoliko je u pitanju vrednosna pošiljka). Navedene podatke pošiljalac potvrđuje svojim potpisom.

Pošiljalac je obavezan da upakuje pošiljku tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke, kao i zaposlene koji obavljaju preradu pošiljaka.

UNO EXPRESS KURIR ne snosi odgovornost za neispunjenje rokova isporuke zbog netačne ili nepotpune adrese, kao ni za oštećenja koja nastanu zbog neadekvatnog pakovanja pošiljke.

Pošiljalac prihvata obavezu da izmiri sve dopunske troškove, koji su nastali u toku prijema, prevoza i uručenja, vraćanja ili uskladištavanja pošiljaka, ukoliko se nije pridržavao napred navedenog.

 1. OBAVEZE OPERATORA

Poštanski operator se obavezuje da će pošiljku dostaviti primaocu u rokovima koje je pošiljalac zahtevao, po cenovniku.

Pošiljka se uručuje primaocu na adresi označenoj na pošiljci uz proveru identiteta i overom prijema na Potvrdi o prijemu.

Prilikom prijema pošiljke sa lomljivim sadržajem, poštanski operator je dužan da upozori pošiljaoca na njegovu odgovornost za pravilno i adekvatno pakovanje sadržine i zatvaranje pošiljke, kao i da odbije njen prijem ukoliko smatra da je njeno pakovanje neadekvatno. Na Adresnici i pakovanju pošiljke obavezno se stavlja vidno obeležje da se radi o pošiljci sa LOMLJIVIM sadržajem. Ukoliko pošiljalac i pored navedenih upozorenja, insistira da se pošiljka preuzme u stanju kako je već opremljena i poštanski operator za to ima pisanu potvrdu, u slučaju da u toku prenosa dođe do oštećenja sadržaja pošiljke usled neadekvatnog pakovanja, poštanski operator se oslobađa bilo kakve odgovornosti u smislu naknade štete pošiljaocu, primaocu ili ovlašćenom licu.

Poštanski operator ima pravo da odbije prijem pošiljke ukoliko pošiljka ne ispunjava uslove po obliku i dimenzijama.

 1. PREDMETI ČIJI JE PRENOS ZABRANJEN

Pošiljka nije prihvatljiva za prijem ako sadrži: opojne droge, radioaktivne, zapaljive i druge opasne materije, žive životinje, kvarljive prehrambene proizvode, novac, plemenite metale, drago kamenje, oružje i municiju, korozivne supstance i predmete koji zbog svoje same prirode predstavljaju opasnost od samouništenja ili se zbog njih mogu uništiti druge pošiljke.

Ako postoji sumnja da pošiljka sadrži neki od zabranjenih predmeta, zaposleni u UNO EXPRESS KURIR– u može zahtevati otvaranje pošiljke radi utvrđivanja sadržine i obustaviti prjem pošiljke ukoliko se utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost.

Pošiljalac je odgovoran za štetu koja može biti pričinjena licima ili drugim predmetima, zbog lažnog prijavljivanja sadržaja zabranjenih za prijem, prevoz i uručenje.

 1. RASPOLAGANJE POŠILJKOM I ROKOVI ČUVANJA

Pošiljalac raspolaže pošiljkom sve do momenta uručenja primaocu.

Neuručena pošiljka se vraća pošiljaocu (ukoliko on nije drugačije odredio) istog ili narednog radnog dana i to u sledećim slučajevima: ako primalac odbije prijem, ako je primalac nepoznat na naznačenoj adresi, ako je adresa primaoca nepotpuna, ako je primalac preminuo, ako nema novac za plaćanje otkupnine ili usluge dostave. Troškove povratne poštarine snosi pošiljalac. Ako iz bilo kog razloga pošiljku nije moguće uručiti pošiljaocu, pošiljka se od tog momenta čuva narednih 30 dana. Po isteku roka čuvanja od 30 dana, pošiljka postaje vlasništvo UNO EXPRESS KURIR-a.

 1. REKLAMACIJA I NAKNADA ŠTETE

U slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke korisnik usluge može podneti reklamaciju. Neophodno je da odgovorna lica UNO EXPRESS KURIR-a i korisnika usluga sačine i potpišu zapisnik na licu mesta.

Ukoliko se prilikom isporuke ustanovi unutrašnje oštećenje, a  na spoljašnjem pakovanju ne postoje vidljivi znaci povrede i oštećenja i pritom su sredstva za povezivanje ili zatvaranje pošiljke neoštećeni, smatraće se da je UNO EXPRESS KURIR uspešno izvršio uslugu, i neće biti odgovoran za unutrašnje oštećenje robe.

Svu štetu nastalu svojom krivicom, UNO EXPRESS KURIR snosiće u celosti. Za indirektnu štetu ili izmaklu dobit UNO EXPRESS KURIR ne snosi odgovornost.

UNO EXPRESS KURIR ne snosi odgovornost i ne priznaje naknadu štete u slučajevima gubitka ili štete koji su izazvani krivicom pošiljaoca, usled neadekvatnog pakovanja ili štete koja je rezultat same sadržine i prirode pošiljke ili nepredvidivog događaja izvan ljudskih objektivnih mogućnosti (nesreće, prirodne katastrofe, štrajkovi, blokade puteva i sl. ) kao uzroka više sile koji se nije mogao predvideti, sprečiti, izbeći ili otkloniti.

Korisnik može da podnese reklamaciju u slučaju : 1) gubitka ili potpunog oštećenja, 2) oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, 3) prekoračenja roka za prenos i uručenje pošiljke.

U slučaju da korisnik usluge želi da ostvari naknadu štete dužan je da podnese pisani Zahtev za naknadu štete. U zahtevu korisnik ili drugo ovlašćeno lice dužno je da opredeli visinu potraživanja i da navede činjenice i priloži dokumenta na kojima zasniva svoj zahtev.

Ako pošiljalac ili ovlašćeno lice smatra da poštanska pošiljka nije uručena primaocu ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, može podneti reklamaciju u roku od 6 meseci od dana predaje pošiljke. Primalac ili ovlašćeno lice može da izjavi reklamaciju zbog oštećenja sadržaja ili umanjenja sadržine pošiljke, odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog radnog dana.

Poštanski operator je dužan da se o osnovanosti reklamacije pošiljaoca, primaoca ili ovlašćenog lica izjasni u roku od 30 dana od dana prijema reklamacije. Ako korisnik ne podnese reklamaciju u skladu sa ovim uslovima gubi prava koja mu pripadaju po tom osnovu.

U slučaju kada se utvrdi da je podneti zahtev za naknadu štete osnovan odnosno kada se utvrdi odgovornost poštanskog operatora za štetu počinjenu korisniku, istom se isplaćuje naknada:

 1. za slučaj gubitka ili potpunog oštećenja ekspres pošiljke, pošiljaocu pripada naknada štete u visini desetostrukog iznosa plaćene poštarine za prenos te pošiljke;
 2. za slučaj gubitka ili potpunog oštećenja ekspres pošiljke sa označenom vrednošću ili pošiljke sa otkupninom, iznos označen na pošiljci uvećan za naplaćenu poštarinu po vrednosti i desotostruki iznos plaćene poštarine za prenos te pošiljke;
 3. za slučaj prekoračenja roka za prenos i uručenja ekspres pošilje, pošiljaocu se plaća petostruki iznos plaćene poštarine za prenos te pošiljke;
 4. za oštećenje ili umanjenje sadržaja ekspres pošiljke, iznos u visini utvrđenog ili procenjenog dela oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, ali ne veći od iznosa koji bi se isplatio u slučaju gubitka ili potpunog oštećenja pošiljke.

Poštarina za prenos  poštanske pošiljke ne uključuje poštarinu po vrednosti.

Zahtev za naknadu štete pošiljalac, primalac ili ovlašćeno lice podnosi u pisanoj formi poštanskom operatoru, u roku od 15 dana od:

 • obaveštenja da je pošiljka izgubljena ili je prekoračen rok za njeno uručenje;
 • prijema orobljene ili oštećene pošiljke
 • uručenja oštećene pošiljke

Poštanski operator je dužan da naknadu štete isplati pošiljaocu, primaocu ili ovlašćenom licu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za naknadu štete.

 1. CENOVNIK

Cenovnik usluga je popis cena poštanskih usluga prema kojem UNO EXPRESS KURIR naplaćuje svoje usluge.

Za sve usluge UNO EXPRESS KURIR je odredio standardni cenovnik, cenovnik za autodelove i cenovnik za dodatne usluge. Cenovnik je istaknut na vidnom mestu u poslovnom objektu UNO EXPRESS KURIR-a, kao i na internet sajtu kompanije koji je dostupan svim korisnicima elektronskog servisa.
Kod ugovornih partnera UNO EXPRESS KURIR može određivati cene nezavisno od cenovnika koji predstavlja zvanični cenovnik za većinu korisnika u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
Usluge dostave može platiti ili pošiljalac ili primalac shodno dogovoru, odnosno ugovorenom odnosu. U cenu usluge se uvek uračunavaju posebne usluge ukoliko ih pošiljalac zahteva.
Sve posebne usluge se dodatno uračunavaju ( dodaju ) u osnovnu cenu.
Ukoliko je naznačeno da dodatnu uslugu dostave plaća primalac, za koju je isti odbio da plati, poštanski operator zadržava pravo da za pomenutu uslugu tereti pošiljaoca nakon vraćanja iste.
Ukoliko postoje dospela, a nepokrivena potraživanja po osnovu izvršenih usluga, UNO EXPRESS KURIR zadržava pravo da ukine mogućnost bezgotovinskog plaćanja, ili da ostvari založno pravo na pošiljci koja mu je predata na prevoz sve do podmirenja svih obaveza.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

UNO EXPRESS KURIR i klijent kome se pruža usluga su saglasni da se među njima razvije korektna poslovna saradnja, prema tome sva nerazumevanja i nesporazume vezane za njihova odgovarajuća prava i obaveze moraju pokušati rešiti sporazumno. Ukoliko problem nije moguće rešiti putem dogovora spor preuzima nadležan sud.

Ovi posebni uslovi biće objavljeni na web stranici www. uno-express.rs